AroundBy.EU Rafał Bogusz Studio 2013
Regulamin serwisu AroundBy.EU
Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z internetowego Serwisu społecznościowego znajdującego się pod adresem AroundBy.EU Założycielem i właścicielem serwisu jest Rafał Bogusz, któremu przysługują wszelkie uprawnienia z nim związane. Nazwa niniejszego Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie jak również baza danych podlegają ochronie prawnej. Przeznaczeniem Serwisu jest ułatwienie samodzielnej nauki języków obcych, udostępnienie w tym zakresie efektywnego narzędzia Użytkownikom Serwisu, umożliwienie korzystania z już istniejącej bazy danych jak również jej współtworzenia dla potrzeb własnych oraz innych Użytkowników.

Każdy Użytkownik z chwilą rejestracji w serwisie zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, a rejestracja tożsama jest z akceptacją wszelkich jego postanowień.

SŁOWNICZEK:

Użytkownik - osoba posiadająca konto w społecznościowym serwisie internetowym AroundBy.EU

Administrator - założyciel, właściciel, podmiot świadczący usługę udostępnienia Serwisu AroundBy.EU jego Użytkownikom.

Konto - dostępne po zalogowaniu się (wskazaniu loginu wraz z hasłem) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik serwisu może wprowadzić swoje dane, zarządzać nimi i wedle własnego uznania udostępniać je innym Użytkownikom lub korzystać z nich wyłącznie we własnym zakresie.

Login – indywidualna, niepowtarzalna i składająca się z minimum trzech znaków nazwa Użytkownika wybrana przez niego przy rejestracji na serwisie AroundBy.EU

Lekcja prywatna - wprowadzone przez Użytkownika serwisu dane w jednym z wybranych przez niego języków, dostępne wyłącznie na jego koncie po pomyślnym zalogowaniu i niewidoczne dla pozostałych Użytkowników serwisu.

Lekcja publiczna – wprowadzone przez Użytkownika serwisu dane w jednym z wybranych przez niego języków, dostępne za jego zgodą i na podstawie jego indywidualnej decyzji zarówno na jego koncie po pomyślnym zalogowaniu jak i dla wszystkich innych Użytkowników serwisu.

Ocena - ocena w skali od 1 do 5, wystawiona konkretnej lekcji przez korzystającego z niej Użytkownika serwisu, widoczna dla innych Użytkowników i weryfikująca tym samym dane zawarte w ocenianej lekcji. Wysokość oceny winna być uzależniona od poziomu ocenianej lekcji, jej pomysłowości, przydatności, a przede wszystkim poprawności tak by ułatwiać sobie i innym Użytkownikom korzystanie z serwisu i wybór najlepszych lekcji.
  Zasady ogólne:
 1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne;

 2. Utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie czteroelementowego formularza znajdującego się na stronie internetowej serwisu AroundBy.EU. Każdorazowa rejestracja w Serwisie następuje poprzez wskazanie loginu i hasła;

 3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem przez niego zgody na otrzymywanie informacji systemowych;

 4. Użytkownikowi zabronione jest świadome wprowadzanie w błąd innych Użytkowników Serwisu, promowanie innych stron internetowych na stronie Serwisu, używanie wulgaryzmów czy wykorzystywanie Serwisu w jakikolwiek inny sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;

 5. Nadanie przez Użytkownika utworzonej przez niego lekcji statusu Lekcji publicznej równoznaczne jest ze złożeniem przezeń oświadczenia, iż zamieszczone przez niego dane w żaden sposób nie naruszają cudzych praw autorskich i osobistych.

 6. Niestosowanie się do poniższego Regulaminu może powodować czasową lub stałą blokadę Konta Użytkownika. Zastrzega się także możliwość usunięcia z Serwisu najniżej ocenianych Lekcji publicznych, zwłaszcza tych co do których inni Użytkownicy zgłaszać będą poważne zastrzeżenia w zakresie ich merytorycznej poprawności;

 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia bądź przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, zwłaszcza te wywołane na skutek siły wyższej, awarii, lub niezgodnej z prawem ingerencji Użytkowników. Odpowiedzialność Administratora w w/w zakresie wyłączona jest także w przypadku gdyby powyższe utrudnienia prowadziły w konsekwencji do utraty danych na Kontach Użytkowników;

 8. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za dane publikowane przez Użytkowników w ramach założonych przez nich Lekcji Publicznych oraz za wszelkie inne treści publikowane z wykorzystaniem niniejszego Serwisu. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami, opiniami i informacjami pochodzącymi od twórców Serwisu i przez nich weryfikowanymi, przy czym Administrator zastrzega jednocześnie prawo do skorygowania bądź usunięcia niepoprawnych danych albo usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób sprzecznych z przeznaczeniem niniejszego Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania osób trzecich, w tym także Użytkowników Serwisu.
  Postanowienia końcowe:
 1. Serwis AroundBy.EU zastrzega sobie prawo do jednostronnej i możliwej w każdym czasie zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o czym Użytkownicy informowani będą poprzez publikację na łamach Serwisu zaktualizowanego tekstu jednolitego Regulaminu;

 2. Dalsze korzystanie z Serwisu tożsame jest z akceptacją nowych postanowień i warunków Regulaminu. Brak tejże akceptacji równoznaczny jest z rezygnacją z usług Serwisu.


Kontakt: Rafał Bogusz

Obsługę prawną serwisu zapewnia Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Bogusz